Transformatie tot bezielend leiderschap

Huidige situatie
  • De meeste organisaties (bedrijven, overheden, NGO's) vragen zich af hoe op een verantwoordelijke en succesvolle manier om te gaan met verschillende stakeholders: medewerkers, klanten dan wel leden, leveranciers, aandeelhouders.
  • Pure gerichtheid op financieel resultaat - aandeelhouderswaarde - wordt zowel door medewerkers als de samenleving in toenemende mate als een te eenzijdige oriŽntatie ervaren.
  • Aandeelhouders ervaren dat grotere transparantie van intenties en handelen randvoorwaarden zijn voor een evenwichtige waardeontwikkeling van bedrijven en spreken daar bestuurders steeds meer op aan.
  • Medewerkers willen zich in toenemende mate kunnen identificeren met de persoonlijkheid en de cultuur van organisaties waar zij deel van uitmaken. Zij willen zich volledig kunnen ontplooien en hebben eigen wensen ten aanzien van het gedrag van hun organisatie in kwesties als inschakeling van leveranciers in lagelonenlanden, milieubelasting en dergelijke.
  • Helaas is binnen organisaties vaak sprake van korte-termijn gerichtheid en slaagt de leiding er te zelden in de verschillende groepen medewerkers achter een gemeenschappelijk doel te krijgen.

Gewenste situatie
  • Organisaties hebben een open oog voor ontwikkelingen binnen de samenleving en ontwikkelen bewust het vermogen zich hieraan te kunnen aanpassen. Hierdoor stellen zij de medewerkers in staat te werken vanuit hun diepste waarden - de eerste voorwaarde voor werklust, enthousiasme, passie, kreativiteit - en zich volledig te ontwikkelen.
  • De belangen van alle stakeholders zijn ingebed in een gemeenschappelijke, authentieke en herkenbare identiteit. Deze manier van werken zorgt voor productieve, wederkerige relaties met klanten, leveranciers, aandeelhouders, de samenleving als geheel en de natuurlijke leefomgeving.
  • Idealiter nemen organisaties ook eigenaarschap op zich voor buiten het traditionele werkterrein liggende sociaal wenselijke doelstellingen in eigen land en daarbuiten. Dit is goed voor het algemeen welzijn en blijkt organisaties, vooral die welke 'van huis uit' geen duidelijk herkenbare sociale bijdrage hebben, sterk te kunnen vitaliseren.
  • Groei van inspirerend leiderschap welke in staat is een verbindende en motiverende schakel te zijn in het transformatieproces, waardoor bedrijfsdoelstellingen en belangen van stakeholders steeds sterker op elkaar gericht raken.
Top pagina

Verbindende waarden en effectief gedrag als sleutel

Niet alleen medewerkers hebben een identiteit, ook organisaties hebben veelal een unieke cultuur en eigen identiteit. Peter ten Hoopen helpt organisaties te ontdekken hoe ambities van medewerkers en de organisatiedoelstellingen aan elkaar verbonden kunnen worden.
     Gelijkgerichtheid in waarden van medewerkers en leidinggevenden is eerste voorwaarde voor een sterke, geloofwaardige opstelling naar de buitenwereld. Geen enkele organisatie kan ongestraft pretenderen iets te zijn dat binnen de organisatie niet wordt waargemaakt. Daarentegen wint elke organisatie aan kracht als 'het verhaal' klopt met de werkelijkheid.
     Het belangrijkst is daarbij niet eens het effect in de buitenwereld, maar vooral de internal feedback loop: de dagelijkse confrontatie van medewerkers met een publieke persona van de organisatie die klopt met de innerlijke persoonlijkheid. Deze congruentie versterkt het gevoel van vereenzelviging met de organisatie - om het mooi te zeggen de liefde ervoor - en de bereidheid zich ervoor in te zetten.


Betere bezieling brengt beter rendement

Leidinggevenden en medewerkers beschikken over vele inspiratiebronnen die vaak slechts ten dele in hun werk worden aangesproken. Motivatie stijgt en binding met de organisatie neemt toe indien de mens in zijn totaliteit wordt aangesproken.
     Dit meer bezielde opereren is sterk bevorderlijk voor de productiviteit en waar toepasselijk het rendement van organisaties. Juist in de huidige service economie wordt het succes van vrijwel elke 'transactie' bepaald door de mate waarin medewerkers zich inzetten voor het welslagen van hun organisatie en het welzijn van hun klanten.
Peter ten Hoopen toont organisaties hoe zij een grote bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun medewerkers en de samenleving als ze vanuit hun ziel opereren, waarbij wij 'ziel' definiŽren als: 'datgene wat een organisatie in leven houdt'.
     Dit meer bezielde opereren is sterk bevorderlijk voor de productiviteit en waar toepasselijk het rendement van organisaties, omdat juist in de huidige service economie het succes van vrijwel elke 'transactie' wordt bepaald door de mate waarin medewerkers zich inzetten voor het welslagen van het contact.

Grotere verbondenheid met de organisatie, meer betrokkenheid bij elkaar, groter enthousiasme leiden tot betere prestaties, daarmee tot grotere tevredenheid met het geleverde en daardoor tot grotere klantentrouw en tot grotere bereidheid om een premium price te betalen.

Top pagina