CORPORATE COMMUNICATIONCREATIVE REVIEW


Een van de lastige kanten van communicatie management is, dat door de productieslag en de vaak heersende hektiek de blik op de grote lijn soms vertroebeld raakt. Een objectieve evaluatie van de communicatie-inspanningen is dan moeilijk meer te krijgen, en objectieve kritiek is niet altijd voorhanden - temeer daar de eigen omgeving vaak uit betrokkenen bestaat. Dan kan het tijd worden voor een degelijke creative review.

Peter ten Hoopen heeft voor verschillende organisaties reviews in deze trant gehouden. De omvangrijkste betrof een internationale en meertalige campagne voor een overkoepelende organisatie, met identieke doelstellingen, maar sterk uiteenlopende strategiën per land, waaraan in de verslagperiode € 22 m was besteed - naar bleek gelukkig op doortimmerde en consistente wijze. Naast deze evaluatie konden enige concrete voorstellen voor verbetering worden gedaan die op sommige deelterreinen geleid hebben tot aanscherping van de boodschap, op andere tot vereenvoudigde en daardoor meer aansprekende communicatie.

Bij de creative review wordt ondermeer gelet op:
  • Getrouwheid aan strategie: geven de uitingen gestalte aan de afgesproken strategie of wijken ze er inhoudelijk of gevoelsmatig vanaf?
  • Consistentie: kijken we naar bijvoorbeeld de laatste 5 jaar, ontstaat er dan een helder, samenhangend beeld - of een lappendeken van een leuk dingetje hier en een leuk dingetje daar?
  • Levensvatbaarheid: heeft het concept méér in zich dan 1 campagne, is het 'campaignable'?.
  • Doelgroepgerichtheid: Zijn de uitingen effectief toegespitst op de doelgroep?
  • Creatieve kwaliteit: Is de uitvoering vakmatig gezien van voldoende hoog niveau, staat deze in een gezonde relatie tot het door het bureau en andere uitvoerenden gehanteerde tarief?
  • Quick wins: Suggesties voor kleine verbeteringen opgekomen tijdens inventarisatie en analyse.
  • Waar gewenst: Strategische of creatieve aanbevelingen, incidentele begeleiding van contacten met bureau (briefings, presentaties) of brainstorms.
Een creative review voor een grote of middelgrote organisatie vergt minimaal een half dagdeel voor kennismaking en intake, vier dagdelen analyse en rapportage, en een half dagdeel presentatie. Een kleinere organisatie met minder omvangrijke campagnes zal wellicht een half dagdeel minder vergen.

Een rijk geïllustreerd CV van Peter ten Hoopen
als communicatie-adviseur vindt u op
Reclame van Heden
. Een tikje gedateerd
inmiddels, maar wie oog voor reclame
heeft, die kijkt daar wel doorheen.

Top pagina